Ugniagesiai tikrina žemės ūkio techniką

Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos nuo­trau­ka
Ug­nia­ge­siai vyk­do rei­dus ir tik­ri­na že­mės ūkio tech­ni­ką
Pra­si­dė­jus ja­vap­jū­tei, ug­nia­ge­siai ga­vo pir­muo­sius pra­ne­ši­mus apie lau­kuo­se už­si­lieps­no­ju­sius kom­bai­nus ir ki­tą že­mės ūkio tech­ni­ką. Siek­da­ma už­kirs­ti ke­lią to­kioms ne­lai­mėms, Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­ba vyk­do rei­dus ir tik­ri­na, ar tech­ni­ka ap­rū­pin­ta pir­mi­nė­mis gais­ro ge­si­ni­mo prie­mo­nė­mis – ge­sin­tu­vais ir ne­de­giais au­dek­lais.

Dau­ge­lio to­kių gais­rų ga­li­ma iš­veng­ti, jei­gu prieš iš­vyks­tant į lau­kus kom­bai­nai ir ki­ta tech­ni­ka bū­tų tin­ka­mai pa­ruoš­ta. Gais­rai daž­niau­siai ky­la dėl ne­tvar­kin­gos ku­ro tie­ki­mo sis­te­mos, pa­se­nu­sios ar­ba pa­žeis­tos elekt­ros įran­gos ir neap­sau­go­tų be­si­su­kan­čių me­cha­niz­mų. Ne­lai­mės prie­žas­ti­mi ga­li tap­ti ir iš va­rik­lio iš­me­ti­mo vamz­džio iš­le­kan­čios ki­birkš­tys, trum­pas elekt­ros lai­dų jun­gi­ma­sis, ant ve­le­nų ir ki­tų me­cha­niz­mų ap­si­vy­nio­ję šiau­dai, į be­si­su­kan­čių būg­nų me­cha­niz­mus pa­ten­kan­tys pa­ša­li­niai kie­ti daik­tai.

Dir­bant va­rik­liui, kom­bai­no ko­lek­to­riu­je, iš­me­ti­mo vamz­dy­je kau­pia­si nuo­de­gos. Jei­gu kar­te­ry­je yra per daug te­pa­lo ar­ba ci­lind­rų žie­dai su­si­dė­vė­ję, te­pa­las ga­li pa­tek­ti į de­gi­mo ka­me­rą. Dėl to pa­di­dė­ja du­jų iš­me­ti­mo in­ten­sy­vu­mas. Prik­lau­so­mai nuo va­rik­lio ti­po du­jų tem­pe­ra­tū­ra iš­me­ti­mo vamz­dy­je sie­kia 500–700 laips­nių, to­dėl įkai­tę nuo­de­gų ga­ba­lė­liai, iš iš­me­ti­mo vamz­džio pa­te­kę ant šiau­dų, ga­li su­kel­ti gais­rą.

Jei ne­san­da­ri ku­ro tie­ki­mo ir va­rik­lio te­pi­mo sis­te­ma, ga­li nu­te­kė­ti ku­ras ir te­pa­lai. Prie šių nuo­te­kų la­bai lim­pa dul­kės, smul­kios šiau­dų da­le­lės, ku­rios su­si­kau­pu­sios ant įkai­tu­sių va­rik­lio maz­gų ga­li už­si­deg­ti. Be to, ku­ro tie­ki­mo vamz­de­liai, ku­rie pa­ga­min­ti iš de­gių me­džia­gų, be­si­lies­da­mi su įkai­tu­sio­mis va­rik­lio de­ta­lė­mis ly­do­si ir taip pat ga­li už­si­lieps­no­ti, o iš jų bė­gan­tis ku­ras pa­de­da ug­niai grei­tai iš­plis­ti. Dėl blo­gai su­re­gu­liuo­tų ir di­de­liu grei­čiu be­si­su­kan­čių kom­bai­no me­cha­niz­mų su­si­da­ro sau­sa trin­tis, šie jie įkais­ta ir ga­li už­deg­ti ap­si­vy­nio­ju­sius šiau­dus.

Tai­gi ne­tvar­kin­gi kom­bai­nai, ne­tin­ka­mai pa­ruoš­ta ki­ta ja­vap­jū­tės tech­ni­ka ga­li už­si­lieps­no­ti lau­ke ir pri­da­ry­ti ne tik daug nuo­sto­lių, bet ir kel­ti pa­vo­jų žmo­nių gy­vy­bei bei svei­ka­tai.