Alsėdiškiams abiturientams – vardiniai pasai

Al­sė­džių S. Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos nuotr.
Abi­tu­rien­to pa­sas – ir pro­jek­to „Lie­tu­vos bal­sas“ nu­ga­lė­to­jai Ger­dai Šu­ky­tei
Šie me­tai Al­sė­džių S. Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nei – ypa­tin­gi. Pir­miau­sia dėl to, kad šie­met ją baigs lai­da, ku­rios mo­ki­niai pir­mie­ji pa­si­rin­ko mo­ky­tis šau­liš­ko­je kla­sė­je, o ant­ra, kad kiek­vie­nas abi­tu­rien­tas iš mo­kyk­los išeis ran­ko­se lai­ky­da­mi ne tik bran­dos ates­ta­tus, bet ir var­di­nius abi­tu­rien­to pa­sus. Pas­ta­rie­ji jiems įteik­ti šven­čiant Moks­lo ir ži­nių die­ną.
Al­sė­džių S. Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos nuotr.
Gim­na­zi­jos fo­jė puo­šia po­rta­lo „15min“ do­va­na

Idė­ja gim­na­zi­jos vy­riau­sie­siems moks­lei­viams įteik­ti mi­nė­tus pa­sus ki­lo jų kla­sės auk­lė­to­jui bei lai­ki­na­jam mo­kyk­los di­rek­to­riui Re­gi­man­tui Ka­va­liaus­kui. Anot jo, šia gra­žia ak­ci­ja al­sė­diš­kiai pri­si­de­da prie Šau­lių są­jun­gos me­tų pro­gra­mos.

Iš­kil­min­ga pa­sų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja su­reng­ta per Moks­lo ir ži­nių die­nos šven­tę. Gra­žią aki­mir­ką ste­bė­jo ne tik vi­sa mo­kyk­los bend­ruo­me­nė, bet ir ren­gi­ny­je da­ly­va­vę moks­lei­vių tė­vai bei ki­ti sve­čiai – Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Jo­nas Moc­kū­nas, Al­sė­džių se­niū­ni­jos se­niū­nė Da­nu­tė Rep­šie­nė ir ki­ti. Var­di­nius pa­sus moks­lei­viams įtei­kė me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Al­sė­džių mo­kyk­lai itin svar­bu de­ra­mai pa­mi­nė­ti šiuos me­tus, juk 2016-ųjų pa­va­sa­rį bu­vo pa­si­ra­šy­ta tri­ša­lė su­tar­tis, skel­bian­ti, jog nuo 2016–2017 moks­lo me­tų pra­džios Al­sė­džių gim­na­zi­jo­je bus stei­gia­mos šau­lių kla­sės. Vi­sai mo­kyk­los bend­ruo­me­nei reikš­min­gą do­ku­men­tą ta­da pa­si­ra­šė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras A. Kli­šo­nis, Šau­lių są­jun­gos Že­mai­ti­jos šau­lių 8-osios rink­ti­nės va­das Ju­lius Svi­ru­šis bei Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Že­mai­čių apy­gar­dos 3-io­sios rink­ti­nės va­das, pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Aris­ti­das Ge­ra­si­ma­vi­čius.

Šau­lių kla­sė ta­po dar vie­nu ele­men­tu, iš­ski­rian­čiu Al­sė­džių gim­na­zi­ją iš vi­sos ša­lies bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų. Dėl to įstai­ga ta­po dar la­biau pa­trauk­les­nė ne tik jau­na­jai kar­tai, bet ir jų tė­vams, ku­riems svar­bi dis­cip­li­na.

Pa­vyz­džiui, šiais me­tais gim­na­zi­jos mo­ki­nių gre­tas pa­pil­dė bū­rys moks­lei­vių iš Tel­šių, Ma­žei­kių, Ak­me­nės, Rad­vi­liš­kio, Klai­pė­dos, Gargž­dų, Ku­piš­kio ra­jo­nų ir net pa­čios sos­ti­nės. Tai ro­do, kad Al­sė­džių mo­kyk­la – ži­no­ma ir ver­ti­na­ma.

Ir ne vel­tui. Juk ji sėk­min­gai įgy­ven­di­na gy­ny­bi­nio-pi­lie­ti­nio ug­dy­mo pro­gra­mą. Be to, jau­ną­ją kar­tą čia ug­do pui­kūs pe­da­go­gai. Vie­nai jų – geog­ra­fi­jos mo­ky­to­jai Ste­fai Kaž­dai­lie­nei – šie moks­lo me­tai – itin reikš­min­gi. Mat šio­je gim­na­zi­jo­je mo­ky­to­ja su­ti­ko jau 45-ąjį rug­sė­jį. Ta pro­ga pe­da­go­gę svei­ki­no jos ko­le­gos bei me­ras.

Al­sė­džių gim­na­zi­ją nau­ji moks­lo me­tai nu­džiu­gi­no dar ir do­va­na, ku­rios ji su­lau­kė nuo in­ter­ne­ti­nio po­rta­lo „15min.lt“. Tai – pro­jek­to „Sig­na­ta­rai“ – iš Al­sė­džių se­niū­ni­jos ki­lu­sių Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus ir Jo­no Smil­ge­vi­čiaus po­rtre­tai. Šią do­va­ną pir­mie­ji įver­ti­no moks­lo me­tų pra­džios šven­tė­je da­ly­va­vę gar­būs sve­čiai.