Alsėdiškių įspūdžiai iš stovyklos Lenkijoje

Al­sė­džių S. Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos nuo­trau­kos
Sto­vyk­lo­je al­sė­diš­kiai bu­vo vie­nin­te­liai Lie­tu­vos at­sto­vai
Rug­sė­jo 22–28 die­no­mis dvi­de­šimt Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­tav­čiaus gim­na­zi­jos moks­lei­vių ir du juos ly­dė­ję pe­da­go­gai da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nė­je ka­ri­nė­je sto­vyk­lo­je „Sa­vai­tė su uni­for­ma“ Len­ki­jo­je, ku­ri bu­vo skir­ta šios vals­ty­bės įsto­ji­mo į NA­TO 20-me­čiui bei Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pra­džios 80-me­čiui pa­mi­nė­ti.
Al­sė­džių S. Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos nuo­trau­kos
Mer­gi­nos ir tan­ke jau­čia­si kaip na­muo­se

Ža­ga­nio sau­su­mos pa­jė­gų ba­ta­lio­ne vy­ku­sio­je sto­vyk­lo­je al­sė­diš­kiai bu­vo vie­nin­te­liai Lie­tu­vos at­sto­vai. Tad Al­sė­džių gim­na­zi­jos jau­nie­siems šau­liams da­ly­vau­ti šio­je sto­vyk­lo­je bu­vo di­džiu­lė gar­bė. Be to, tai – pro­ga pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo mo­kyk­lą, Al­sė­džių mies­te­lį bei vi­są Plun­gės ra­jo­ną.

Nors sto­vyk­lau­to­jų dar­bot­var­kė bu­vo la­bai įtemp­ta (veik­los pra­si­dė­da­vo šeš­tą ry­to ir baig­da­vo­si de­šim­tą va­ka­ro), vi­si mi­nė­ta­me ba­ta­lio­ne vy­ku­sia sto­vyk­la li­ko la­bai pa­ten­kin­ti. Ypač dėl to, kad įvai­rūs už­siė­mi­mai bu­vo skir­ti ne tik pa­žin­čiai su ka­ri­ne tech­ni­ka ir is­to­ri­ja, bet ir kul­tū­ra.

Sto­vyk­lo­je da­ly­va­vę gim­na­zis­tai pa­sa­ko­ja ap­lan­kę dau­gy­bę įdo­mių vie­tų. Itin di­de­lį įspū­dį pa­li­ko Gross Ro­sen mu­zie­jus. Įsi­mi­nė ir pa­žin­ti­nė eks­kur­si­ja po Gro­dziec pi­lį.

Ži­no­ma, vi­si li­ko su­ža­vė­ti ir pra­kti­niais už­siė­mi­mais, pra­ty­bo­mis, ku­rių me­tu ne tik pa­bu­vo­jo tan­ke, mo­kė­si mas­kuo­ti ka­ri­nę tech­ni­ką, bet ir šau­dė.

Anot moks­lei­vius ly­dė­ju­sių mo­ky­to­jų Jur­gi­tos Kra­saus­kie­nės ir Au­ri­mo Gry­baus­ko, gim­na­zis­tai vi­sas už­duo­tis at­li­ko su di­džiu­le ener­gi­ja. Va­do­vau­da­mie­si šū­kiu „Sun­ku pra­ty­bo­se, leng­va mū­šy­je“, al­sė­diš­kiai, kaip ir jų bi­čiu­liai iš Len­ki­jos, Ro­mu­ni­jos bei Uk­rai­nos, da­ly­va­vo vy­ku­sio­se ka­ri­nės pra­ty­bo­se.

Jau­nie­siems gim­na­zi­jos šau­liams te­ko ap­lan­ky­ti ir Sniez­nik 10-osios bri­ga­dos šar­vuo­čių ka­va­le­ri­ją, iš­ban­dy­ti šau­dy­mo si­mu­lia­to­rius.

Įdo­miau­sia, kad ak­ty­viai vi­sur da­ly­va­vo tiek vai­ki­nai, tie mer­gi­nos. Vi­si ne­sto­ko­jo fi­zi­nės iš­tver­mės, ne­ven­gė iš­ban­dy­mų, de­monst­ra­vo grei­tą reak­ci­ją bei ži­nias, ku­rių rei­kė­jo kiek­vie­no­je si­tua­ci­jo­je.

Išt­ver­ti itin dar­bin­gą die­not­var­kę sto­vyk­lau­to­jams pa­dė­jo ne tik di­džiu­lis už­si­de­gi­mas, bet ir pui­kiai su­ba­lan­suo­tas mais­tas.

„Že­mai­čiui“ pa­vy­ko pa­kal­bin­ti tuo­met dar Len­ki­jo­je bu­vu­sią gim­na­zis­tę Ka­mi­lę Dau­kin­ty­tę. Mer­gi­na ti­ki­no, jog ka­ri­nė­je sto­vyk­lo­je „Sa­vai­tė su uni­for­ma“ al­sė­diš­kiams se­ka­si tie­siog pui­kiai. Ka­mi­lė pa­sa­ko­jo, jog te­ko jė­gas iš­ban­dy­ti įvai­rio­se rung­ty­se: šau­dy­mo, 8 ki­lo­met­rų bė­gi­mo su už­duo­ti­mis, gra­na­tos me­ti­mo ir ki­to­se.

Sto­vyk­lau­to­jams pa­ti­ko, kad be vi­so to, bū­ta ir ki­tų veik­lų, tarp ku­rių – kul­tū­ri­nės- pa­žin­ti­nės iš­vy­kos po Len­ki­jos kraš­tą. Esą jos pa­da­rė itin stip­rų įspū­dį.

Dar Ka­mi­lė pa­si­džiau­gė su­ži­no­ju­si, kad tarp už­sie­nio ko­man­dų al­sė­diš­kiai, at­lik­da­mi ka­ri­nes už­duo­tis, užė­mė ant­rą­ją vie­tą. „Na­mo grį­ši­me sek­ma­die­nį ry­te. Ku­pi­ni įspū­džiu ir įgi­ję daug pa­tir­ties“, – sa­kė mer­gi­na.

Al­sė­džių S. Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos nuo­trau­kos