Gimnazija sulaukė svečių

Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos nuo­trau­ka
Su­si­ti­ki­mo da­ly­viai
Rug­sė­jo 3-ią­ją Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jo­je lan­kė­si Ka­zic­kų šei­mos fon­do (The Ka­zic­kas fa­mi­ly foun­da­tion) val­dy­bos na­riai Au­gus­ti­na ir Pe­te­ris Ka­zic­kai, ki­ti to pa­ties fon­do at­sto­vai, pro­gra­mos „Jau­ni­mas Gali/ Youth Can“ įkū­rė­jai ir ki­ti sve­čiai. Vi­zi­to Al­sė­džiuo­se tiks­las – ap­lan­ky­ti fon­do glo­bo­ja­mo­je pro­gra­mo­je „Jau­ni­mas ga­li“ da­ly­vau­jan­čią mo­kyk­lą, su­si­pa­žin­ti ir iš ar­ti pa­ma­ty­ti, kaip ma­žuo­se ša­lies mies­te­liuo­se gy­ve­na jau­ni­mas, kuo jis do­mi­si, ko sto­ko­ja.

Mi­nė­tas fon­das sa­vo veik­lą pra­dė­jo 1998-ai­siais Niu­jor­ke (Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se). Po me­tų jis įsteig­tas ir Vil­niu­je. Stei­gė­jas – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir JAV pi­lie­tis, Pas­va­lio kraš­to gar­bės pi­lie­tis, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to gar­bės dak­ta­ras, Jei­lio Uni­ver­si­te­to eko­no­mi­kos moks­lų dak­ta­ras, vers­li­nin­kas ir fi­lant­ro­pas dr. Juo­zas Pet­ras Ka­zic­kas.

Šiuo me­tu fon­das pa­grin­di­nį dė­me­sį ski­ria švie­ti­mui ir so­cia­li­niams pro­jek­tams, taip pat re­mia kul­tū­ros, svei­ka­tos ap­sau­gos, re­li­gi­nes ir lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­jas. Rė­mi­mo pro­gra­mas ir pro­jek­tus fon­das įgy­ven­di­na ne tik Lie­tu­vo­je bei JAV, bet ir ki­to­se pa­sau­lio vals­ty­bė­se.

A. ir P. Ka­zic­kai pa­pa­sa­ko­jo apie sa­vo as­me­ni­nius po­mė­gius, įgy­ven­di­na­mą veik­lą, įkur­tą SPROUT or­ga­ni­za­ci­ją, sa­va­no­rys­tės plėt­rą. Klau­san­tis jų pa­sa­ko­ji­mų su­si­da­rė įspū­dis, kad vi­sa fi­lant­ro­pi­nė šių žmo­nių veik­la per­duo­da­ma kar­tu su ge­nais.

Kaip mi­nė­jo­me, Ka­zic­kų šei­mos fon­das glo­bo­ja ir pro­gra­mą „Jau­ni­mas ga­li“, ku­rio­je Al­sė­džių gim­na­zi­jos ko­man­da, va­do­vau­ja­ma kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jos Jur­gi­tos Kra­saus­kie­nės, da­ly­vau­ja nuo praė­ju­sių­jų me­tų. Prog­ra­mos mi­si­ja – su­teik­ti Lie­tu­vos jau­ni­mui ga­li­my­bes spor­tuo­ti, mo­ky­tis ir aug­ti sa­va­ran­kiš­kais bei pro­duk­ty­viais žmo­nė­mis. Jau­ni­mas mo­ko­mas dar­bo ko­man­do­je įgū­džių, ug­dy­ti pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi, gerb­ti ki­tus, spręs­ti konf­lik­tus, at­pa­žin­ti pa­vo­jin­gas si­tua­ci­jas ir, ži­no­ma, už­megz­ti drau­gys­tes. Jau­ni­mui skir­ta pro­gra­ma taip pat sie­kia­ma pri­si­dė­ti prie pa­ty­čių, al­ko­ho­liz­mo, sa­vi­žu­dy­bių, pre­ky­bos žmo­nė­mis ir ki­tų pro­ble­mų spren­di­mo.

Su­si­tik­ti su fon­do at­sto­vais į Al­sė­džius at­vy­ko ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, me­ro pa­ta­rė­jas bei Al­sė­džių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Žyd­rū­nas Pu­raus­kis, Al­sė­džių se­niū­nė Da­nu­tė Rep­šie­nė. Jie sve­čiams pri­sta­tė ne tik Al­sė­džių mies­te­lį, bet ir vi­są ra­jo­ną.

Fon­do at­sto­vams bu­vo įdo­mu su­ži­no­ti, ko trūks­ta jau­ni­mui, ką jie no­rė­tų mo­der­ni­zuo­ti, ko­kias sva­jo­nes ban­do įgy­ven­din­ti. To­dėl jie ak­ty­viai bend­ra­vo su „Jau­ni­mas ga­li“ pro­gra­mos da­ly­vė­mis, ko­man­dos va­do­ve J. Kra­saus­kie­ne bei lai­ki­nai gim­na­zi­jos va­do­vo pa­rei­gas ei­nan­čiu Re­gi­man­tu Ka­va­liaus­ku.

Su­si­ti­ki­mo me­tu pa­si­džiaug­ta, kad pro­gra­mo­je „Jau­ni­mas ga­li“ da­ly­vau­jan­čio­je moks­lei­vių ko­man­dai pra­si­de­da nau­jas se­zo­nas, sim­bo­li­zuo­jan­tis ne tik nau­jų moks­lo me­tų, bet ir nau­jų tiks­lų pra­džią.