Česnakai vietoje šakočio

Šią va­sarą vieš­niai iš Vo­kie­ti­jos lauk­tu­vių įdėjau ne ša­kotį, bet ry­šulėlį žie­mi­nių čes­nakų. Užuot pir­ku­si eko­lo­giškų žemės ūkio pro­duktų par­duo­tuvė­je gim­tinė­je ir mokė­ju­si po ke­lis eu­rus už is­pa­niš­ko čes­na­ko gal­vutę, mo­te­ris mie­lai pa­si­ėmė lie­tu­viškų. Prie na­mo jos šei­ma tu­ri lo­pinėlį žemės, ku­ria­me au­gi­na šiek tiek dar­žo­vių ir prie­sko­nių, tad dar ke­lis met­rus būti­nai su­ras ir ki­tiems me­tams mie­lai šio prie­sko­nio lys­vei pa­si­so­dins dau­giau. Kaip ir kitų dar­žo­vių, nes paties užau­gin­tos yra ska­niau­sios ir skal­siau­sios. Šią tiesą mes juk jau ži­no­me se­niai?Dar­žo­vių pa­ketų „pre­nu­me­ra­ta“

Ki­to­se ša­ly­se ši pra­kti­ka vie­naip ar ki­taip at­ran­da­ma iš nau­jo. Jei sa­vo ko­lek­ty­vi­niuo­se so­duo­se ir „aruo­se“ au­gi­no­me viską, kas įma­no­ma, dėl ne­pri­tek­liaus, da­bar vis daž­niau to­kios veik­los ima­ma­si dėl eko­lo­gi­jos. Gam­tos sąly­gos kas­met vis la­biau kin­ta ir rūstėja, der­liai mažė­ja. Da­ro­si sun­ku ne tik pa­so­din­ti, bet ir nuim­ti der­lių, o mais­to po­rei­kis kol kas ne­pa­na­šu, kad mažės.
Prieš ke­letą metų ke­liau­da­ma Vo­kie­ti­jo­je su vie­na pa­žįsta­ma vo­kie­tai­te už­su­ko­me pas vie­tinį ūki­ninką. Dar­ga­notą lapk­ri­čio po­pietę ma­no šei­mi­ninkė dar turė­jo pa­siim­ti sa­vai­tinį „se­zo­ni­nių dar­žo­vių pa­ketą“.
Ne­sitvė­riau smal­su­mu pa­ma­ty­ti, kaip at­ro­do toks ūkis, san­dėlis ir pa­tys ūki­nin­kai. Nie­ko ste­buk­lin­go ne­pa­ma­čiau, tik tvar­kingą dar­žinę, įvai­rias dėžes su ru­dens gėrybė­mis, už dar­žinės gal 3 ha daržą, ku­rio ke­lio­se lysvė­se pa­sku­ti­nius mo­liū­gus rin­ko vi­du­ti­nio am­žiaus po­ra. Mo­te­ris į at­si­neštą dėžę įdėjo ke­letą mo­liu ap­li­pu­sių po­rų, bul­vių, svogūnų, kopūs­to galvą, po­ra bu­rokė­lių ir ry­šulėlį morkų. Šia­me ūky­je to­kia kraitė klien­tui su­ruo­šia­ma kartą per sa­vaitę, į ją su­de­da­ma tai, kas tuo me­tu au­ga.
Prieš ke­letą metų to­kia kraitė pa­čiam at­sii­mant kai­na­vo... 50 eurų mėne­siui. Būsimą ūki­nin­ko pro­duk­ciją var­to­to­jas už­si­sa­ko me­tams ar pus­me­čiui, įsi­pa­rei­go­da­mas kiek­vieną mėnesį su­mokė­ti tą pa­čią kainą už di­desnį ar ma­žesnį se­zo­ni­nių dar­žo­vių pa­ketą.
Ži­no­ma, už to­kią sumą pre­ky­bos cent­re ga­li­ma nu­si­pirk­ti žy­miai dau­giau ir įvai­res­nių dar­žo­vių. Bet jos ne­bus vie­tinės, jos ne­bus se­zo­ninės, ne­bus pa­čios švie­žiau­sios. Jei ji ne­pirks dar­žo­vių, tai ne­pa­rems ir jas au­gi­nan­čio ūki­nin­ko, ku­riam ga­li tek­ti ne­di­delį sa­vo ūkį par­duo­ti stam­bes­niam žem­vald­žiui. O stam­biuo­se ūkiuo­se nau­do­ja­ma dau­giau tech­ni­kos, dau­giau įvai­rių che­mi­nių pre­pa­ratų. Vi­sa tai di­di­na taršą, ken­kia ap­lin­kai, gam­tai ir visų mūsų svei­ka­tai.
Kar­tais į šį ne­to­lie­se namų esan­čio ūkio san­dėlį ji at­si­ve­ža ir vai­kus – te­gul pa­ma­to, kaip au­ga cu­ki­ni­jos, ku­kurū­zai, svogū­nai ar mor­kos. Te­gul pa­tys iš­rau­na jas iš lysvės, o ne iš pre­ky­bos cent­ro salės.
Apie to­kius ūkius svei­ku mais­tu ir eko­lo­gi­ja be­si­do­min­tys žmonės su­ži­no vie­ni iš kitų, apie juos ne­re­tai pa­sa­ko­ja­ma ir vie­tinė­je ži­niask­lai­do­je, ūki­nin­kai, už­si-
i­man­tys to­kia veik­la, leid­žia lanks­ti­nu­kus, gelbs­ti so­cia­li­niai tink­lai.


Dar­žas vie­nai va­sa­rai

Ke­letą, gal ke­lias­de­šimt, hek­tarų žemės tu­rin­tis ūki­nin­kas pa­va­sa­riop pa­skel­bia, kad vi­si, no­rin­tys au­gin­ti dar­žo­vių, jas pri­žiūrė­ti, ravė­ti  ir, ži­no­ma, mėgau­tis der­liu­mi, ga­li jung­tis prie ūkio. Žmo­gus įne­ša įnašą, už kurį jis tar­si nu­si­per­ka va­sa­rai daržą. To­kiu būdu ūki­nin­kas ži­no, kiek „bend­ra­dar­bių“ turės šiam se­zo­nui, kiek jie įneš lėšų, kiek ir ko­kių kultūrų sėti.
Va­sa­rai nu­si­pirk­ta­me dar­že ga­li lan­ky­tis kiek no­ri kartų, pri­žiūrė­ti dar­žo­ves, pa­siim­ti der­liaus. To­kie ūkiai su­si­lau­kia di­de­lio dėme­sio, nes ne vie­nas mies­tie­tis no­ri vėl pa­ner­ti pirš­tus į žemę, pa­ma­ty­ti, kaip vie­nas ar ki­tas au­ga­las au­ga, ra­gau­ti tai, kas užau­gin­ta pri­de­dant ir sa­vo ran­kas. Be to, to­kiuo­se ūkiuo­se daž­nai au­gi­na­mos ir re­tesnės, se­no­sios dar­žo­vių rūšys, ku­rio­mis pre­ky­bos cent­ruo­se pa­pras­čiau­siai ne­pre­kiau­ja­ma.


In­di­vi­dua­lu­mas – la­bai svar­bu

Tai tik po­ra mo­de­lių, kaip tva­riau ir eko­lo­giš­kiau bulvė iš lysvės ga­li pa­tek­ti ant var­to­to­jo sta­lo. Gal mums tai ir neat­ro­do la­bai svar­bu, gy­ve­nant ša­ly­je, ku­rios gy­ven­tojų tan­kis ne­di­de­lis ir kol užau­gi­na­me tiek, kad ga­li­me eks­por­tuo­ti did­žiąją pro­duk­ci­jos dalį. Ta­čiau spar­čiai be­si­kei­čian­čios gam­tinės sąly­gos ir mūsų pa­čių įpro­čiai ne­tru­kus ga­li pri­vers­ti mąsty­ti ki­taip. Va­žiuo­jant iš sos­tinės į pa­marį, pa­grin­di­nis greit­ke­lis dar nėra už­kimš­tas viską ga­be­nan­čiais vil­ki­kais. Ki­to­se ša­ly­se – ki­taip.
Iš kur ir kaip at­ke­liau­ja mais­tas did­žia­jai da­liai vo­kie­čių, ypač jau­nesnės kar­tos, yra ne­pap­ras­tai svar­bu. Vis la­biau po­pu­liarė­ja „lėtas mais­tas“, o iš ar­čiau pa­ma­ty­ti ir su­si­pa­žin­ti su pa­čia pir­miau­sia mais­to pro­duktų kilmės gran­di­mi vo­kie­čiai vai­kus ima mo­ky­ti nuo pat mažų dienų. La­bai po­pu­lia­ru leis­ti ato­sto­gas ūkiuo­se pas ūki­nin­kus. Vai­kai ga­li pa­ma­ty­ti tvar­tus, kur lai­ko­mi gy­vu­liai ar paukš­čiai, juos pa­šer­ti, pa­glos­ty­ti, pa­si­va­žinė­ti trak­to­riu­mi, pa­jo­dinė­ti ark­liais.
Taip au­gi­na­mas su­pra­tin­ges­nis var­to­to­jas, ku­ris bent jau ži­no, kaip at­ro­do karvė ir kad kiau­ši­nius de­da viš­ta.


Atos­to­gos ūky­je, viš­tos nuo­mai

Daž­nai ūkiuo­se ga­li­ma pra­leis­ti ato­sto­gas tie­siog dir­bant. Be at­ly­gio, vien už nak­vynę, maistą ir ga­li­mybę pa­gy­ven­ti ki­taip ne­gu vi­du­ry­je did­mies­čio ir pa­ma­ty­ti, iš kur ir kaip at­ke­liau­ja mais­tas ant mūsų sta­lo.
Dar ga­li­ma įsi­gy­ti kokį gyvūną, tar­ki­me, vištą. Ji ūkio ne­pa­lie­ka, ta­čiau yra kaž­kie­no, gy­ve­nan­čio mies­te ar kur ki­tur, nuo­sa­vybė. Mies­tie­tis sa­vi­nin­kas ūki­nin­kui lai­ky­to­jui su­mo­ka už lai­komą paukštį ar gyvūną, ga­li jį ap­lan­ky­ti ar gau­ti kiau­ši­nių. Dar po­pu­lia­ru vištų iš­si­nuo­mo­ti. Mėne­siui, dviem ar pus­me­čiui. Ar­ba kol ant ry­tais gie­dan­čio gaid­žio su­pyks kai­my­nai.
Jau se­niai kai ku­riuo­se ūkiuo­se įpras­ta lai­ko­mus gyvū­nus per­so­na­li­zuo­ti, jiems su­teik­ti var­dus. Par­duo­da­ma pro­duk­ci­ja su spe­cia­liu už­ra­šu, ūkio ad­re­su, net gy­vu­lio at­vaiz­du. Var­to­to­jui esą ma­lo­niau ži­no­ti, kad jo įsi­gy­tas mais­tas at­ke­lia­vo ne iš to­li­miau­sio pa­sau­lio kam­po, bet bu­vo užau­gin­tas vie­to­je, o gyvū­nas lai­ko­mas tin­ka­mo­mis sąly­go­mis. Įsi­giję to­kių pro­duktų, pirkė­jai at­sa­kin­giau žiū­ri į maistą, nes kiau­laitės at­vaiz­das ant kon­servų dėžutės pri­me­na apie gy­vybę mūsų so­čiai pa­ten­kin­ti ati­da­vusį gyvūną.
Ant pie­no pa­kuo­čių da­bar taip pat ga­li­ma ras­ti ūkio vardą ir ad­resą, iš kur pie­ne­lis at­ke­lia­vo. Pirk­ti pieną tie­siai iš ūki­ninkų ūkių Vo­kie­ti­jo­je taip pat da­ro­si po­pu­lia­ru.


Pre­ky­bai pa­de­da ir so­cia­li­niai tink­lai

Bend­ra­vi­mas so­cia­li­niuo­se tink­luo­se su­teikė ir kitą pro­duk­ci­jos įsi­gi­ji­mo ga­li­mybę: ūki­nin­kas nu­ta­ria jau­čio ne­par­duo­ti į mėsos kom­bi­natą, bet pa­skers­ti ir mėsos par­da­vi­mu pa­si­rūpin­ti pa­ts. Ta­da so­cia­li­niuo­se tin­kuo­se jis pa­skel­bia, kad bus ga­li­ma įsi­gy­ti mėsos, ir lau­kia, kol su­si­da­rys vi­so jau­čio val­gy­tojų sąra­šas. Val­gy­tojų vi­sa­da at­si­ran­da, ir ga­na grei­tai. To­kios jau­tie­nos ki­log­ra­mas kai­nuo­ja 12–15 eurų, mėsa būna įvai­ri, ne tik keps­ninė, ta­čiau pirkė­jai prii­ma to­kias sąly­gas ir už visą pro­duk­ciją mo­ka vie­nodą kainą, nes ži­no iš kur, nuo ko ir ką pir­ko.
Pa­na­šiais būdais pre­kiau­ja­ma ir ki­ta žemės ūkio pro­duk­ci­ja. Įdo­mu, kad tai vie­nur, tai ki­tur dar vei­kia se­nie­ji malū­nai, ku­riuo­se ga­li­ma pa­pra­šy­ti su­mal­ti miltų.


Ver­ti­ka­lio­ji dar­ži­nin­kystė ir ža­lie­ji ku­bai

O ko­kia atei­tis lau­kia mi­li­jo­ni­nių jud­rių miestų gy­ven­tojų, ku­rie dar­ži­nin­kau­ti ne­ga­li net bal­ko­nuo­se, ne­be­ži­no ir ne­pažįs­ta au­galų, nes juos ma­to tik pre­ky­bos cent­ruo­se, o gi­lin­tis į žem­dir­bystės pra­ktiką ne­tu­ri nei lai­ko, nei no­ro? Atei­ties dar­ži­nin­kystė, sa­ko, bus ver­ti­ka­li, vi­sai ne lau­kuo­se, o spin­to­se, su ra­cio­na­liai su­ba­lan­suo­tu van­dens ir švie­sos pa­nau­do­ji­mu, be įvai­rių au­ga­lus puo­lan­čių kenkėjų ir su jais ko­vo­jan­čių che­mi­nių med­žiagų. Sa­lo­tos tarps ne­be lysvė­je, o kur nors ant sie­nos, be dir­vo­že­mio ir natū­ra­lios švie­sos ka­da no­ri­me ir kiek no­ri­me.
Eks­pe­ri­men­tai, kaip iš­ma­niųjų tech­no­lo­gijų pa­gal­ba su­kur­ti mo­der­nias dar­žo­vių ir ža­lu­mynų au­gi­ni­mo sche­mas, at­lie­ka­mi ne pir­mi me­tai ir yra gan sėkmin­gi. To­kios tech­no­lo­gi­jos iš­ban­do­mos Vo­kie­ti­jo­je, JAV, Did­žio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ir ki­tur.
Prieš ke­letą metų vie­nas to­kių tech­no­lo­gijų pio­nie­rių jau­nas moks­li­nin­kas iš Miun­che­no ėmė eks­pe­ri­men­tuo­ti kur­da­mas vi­siš­kai naują dar­žo­vių ir ža­lu­mynų au­gi­ni­mo tech­no­lo­giją. Ji il­gai­niui išau­go į „ža­liąjį kubą“ ar­ba sa­lotų au­gi­ni­mo spintą. Kurį laiką tai bu­vo tik fan­ta­zi­jos kūri­nys, o da­bar jau iš­ras­tas būsi­mas nau­jas bui­ties prie­tai­sas – sa­lotų na­me­lis, ga­lin­tis stovė­ti bet kur. Iš­ma­nu­sis prie­tai­sas, ku­ris pa­ts pa­žįsta au­galą, nu­sta­to, kiek drėgmės, švie­sos ir mais­to med­žiagų rei­kia tam au­ga­lui op­ti­ma­liai užaug­ti. To­kiu būdu kiek­vie­nas sa­vo na­muo­se, net ne­turė­da­mas jo­kio su­pra­ti­mo apie dar­ži­nin­kystę, galės sa­vo po­rei­kiams už­siau­gin­ti ko­kių no­ri dar­žo­vių. Jų bus ta­da, kai pa­norė­si­me, pa­čios švie­žiau­sios ir traš­kiau­sios. Tech­no­lo­gi­ja jau su­kur­ta, ir kas ži­no, po kiek lai­ko sa­vo vir­tuvė­je ša­lia šal­dy­tu­vo ir ki­tos tech­ni­kos įkur­din­si­me ir sa­lotų spin­telę.
O kol šių metų der­lių vis dar iš laukų, o ne spin­te­lių krau­na­me į pin­ti­nes, ne­pa­mirš­ki­me sa­vo Žemės mai­tin­to­jos ir tų rankų, ku­rios gėry­bes mums užau­gi­no, triū­so – te­gul mūsų sta­las bus skal­sus.