Nesibaigiantys rūpesčiai dėl šiukšlių

Šie­met šva­ros ak­ci­jos „Da­rom“ tal­ki­nin­kams bu­vo pa­tar­ta su­rink­tas ir išrū­šiuo­tas at­lie­kas į re­gio­ni­nius at­liekų tvar­ky­mo cent­rus ar stam­bia­ga­ba­ritėms at­lie­koms skir­tas aikš­te­les pri­sta­ty­ti pa­tiems. Nau­ja tvar­ka siek­ta di­des­nio žmo­nių sąmo­nin­gu­mo ne tik ren­kant, rūšiuo­jant, bet ir su­tvar­kant at­lie­kas iki pa­sku­ti­nio žings­nio. Ki­taip ta­riant – pa­si­rūpink vis­kuo, ko rei­kia tal­kai, su­rink, išrū­šiuok ir kaž­kie­no išmestas šiukš­les nu­vežk į pri­ėmi­mo punk­tus bei už tai su­mokėk. Ar to­kia idė­ja – įgy­ven­di­na­ma? Ar mes tam pa­si­ruošę? O gal pa­ga­liau su­si­protė­si­me ir ne­be­šiukš­lin­si­me?Kiek kai­nuo­ja ap­lai­du­mas?

Kol kas tai tik sva­jonės... bet ak­ci­ja įvy­ko. Dau­ge­lis pa­tys pa­si­rūpi­no su­rinktų šiukš­lių iš­ve­ži­mu, ta­čiau ne vie­no­je se­niū­ni­jo­je kal­nai su­rinktų šiukš­lių ir senų pa­dangų visą sa­vaitę laukė sa­vo pa­sku­tinės ke­lionės.
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės eko­logė Ro­ber­ta Ja­ku­mienė „Že­mai­čiui“ sakė, kad šva­ros ak­ci­ja „Da­rom“ pra­ėjusį sa­vait­galį or­ga­ni­zuo­ta vi­so­se se­niū­ni­jo­se. Tvarkė­si Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos, se­niū­nijų dar­buo­to­jai, bend­ruo­me­ninės or­ga­ni­za­ci­jos, švie­ti­mo įstai­gos. Šiuo me­tu vežė­jas at­lie­kas su­ren­ka iš se­niū­nijų nu­ro­dytų taškų. Kol kas visų su­rinktų at­liekų kie­kis dar ne­ži­no­mas, ta­čiau bus ne­ma­žai. Tarp at­liekų dau­giau­sia – pa­dangų, pa­kuo­čių, baldų.
Anot R. Ja­ku­mienės, už at­liekų iš­ve­žimą su­mokės Sa­vi­val­dybė.  O ak­ci­jos me­tu su­rink­tos at­lie­kos ve­ža­mos ne tik į Tel­šių re­gio­no at­liekų tvar­ky­mo centrą (TRATC). An­tai pa­dan­gos ar au­to­mo­bi­lių ar­dy­mo at­lie­kos, su­mokė­jus nu­sta­tytą mo­kestį, per­duo­da­mos šios rūšies at­liekų tvar­ky­to­jams. Per­nai be­šei­mi­nin­kių at­liekų tvar­ky­mas Sa­vi­val­dy­bei at­si­ėjo apie 20 tūkst. eurų.
Kiek įvai­rių svar­bių ir būtinų da­lykų būtų buvę ga­li­ma pa­da­ry­ti už šiuos pi­ni­gus...


Rie­ta­viš­kiai tal­ki­nin­ka­vo kar­tu su uk­rai­nie­čiais

Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės eko­logė Ves­ta And­ri­jaus­kienė „Že­mai­čiui“ sakė, kad sa­vi­val­dybės te­ri­to­ri­jo­je ak­ci­ja „Da­rom“ vy­ko ba­land­žio 19–24 die­no­mis.  Se­niū­ni­joms bu­vo skir­ta po 1000 eurų, už šias lėšas jos galė­jo įsi­gy­ti tal­kai rei­ka­lingų pirš­ti­nių, maišų, įran­kių,  už­kand­žių.
Ats­ki­rai at­lie­kos iš­ve­ža­mos ne­bu­vo – ga­ben­ta sa­va­ran­kiš­kai. Taip pat pa­gelbė­jo se­niū­nijų dar­buo­to­jai.
Tvar­ky­mo­si dieną bend­ruo­menės pa­si­rin­ko sa­vo nuo­žiū­ra. Šiltą pa­va­sa­rio sa­vaitę ge­rai nu­si­teikę tal­ki­nin­kai tvarkė viešą­sias te­ri­to­ri­jas, par­kus, van­dens tel­ki­nių pa­kran­tes, pa­ke­les.Ba­land­žio 22 d. Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos ko­lek­ty­vas kar­tu su gau­siu būriu nuo ka­ro bėgan­čių uk­rai­nie­čių tvarkė Rie­ta­vo par­ko priei­gas.


Šiukšlės – sve­ti­mos, pi­ni­gai – sa­vi

Kol vie­ni šiukš­li­na, ki­ti ren­ka ir mo­ka už pirmųjų ne­va­ly­vumą. Po šios ak­ci­jos pa­skam­bi­no vie­nas pi­lie­tiš­kai mąstan­tis žmo­gus. Sa­vait­galį iš ka­na­lo jis išt­raukė did­žiulę seną, kaž­ka­da ne­ži­nia kie­no iš­mestą trak­to­riaus pa­dangą. Var­gais ne­ga­lais abu su žmo­na ra­dinį pa­krovė į prie­kabą ir nu­vežė į at­liekų su­rin­ki­mo aikš­telę, už pri­ėmimą su­mokė­jo 25 eu­rus. Tai­gi, iš­kuopė, su­tvarkė, at­vežė ir su­mokė­jo už tai, kas jam nie­ka­da ne­prik­lausė. Ir jautė­si ge­rai, pa­daręs gerą darbą. Vis tik kartė­lio būta, tik ne dėl iš­leistų eurų, bet dėl bend­ros ne­tvar­kos.
O jūs ar galė­tumėt su­rink­ti kaž­kie­no iš­mes­tas šiukš­les? Ar au­ko­da­mi sa­vo laiką, jėgas, trans­portą, de­gin­da­mi pa­bran­gusį kurą, nu­vež­tumė­te į su­rin­ki­mo punktą ir dar su­mokė­tumė­te? Gal teršė­jai, jei ne­ty­čia per­skai­tys šią is­to­riją, su­si­gės ir jiems praeis no­ras ne­rei­ka­lin­go­mis pa­dan­go­mis vėl at­si­kra­ty­ti ar­ti­miau­sia­me miš­ke?


Kur dėti se­nas trak­to­rių pa­dan­gas?

Did­žio­sios pa­dan­gos – opi pro­ble­ma ne tik Lie­tu­vo­je bet ir vi­so­je Eu­ro­po­je, nes jas esą sun­kiau per­dirb­ti nei lengvųjų au­to­mo­bi­lių.
Lengvųjų au­to­mo­bi­lių pa­dan­gas at­liekų tvar­ky­mo cent­rai prii­ma ne­mo­ka­mai, jas ga­li­ma pa­lik­ti ir au­to­ser­vi­suo­se ar per­kant nau­jas pa­dan­gas. Ta­čiau kur dėti se­nas did­žiu­les trak­to­rių pa­dan­gas?
At­liekų su­rin­ki­mo aikš­telės jas prii­ma tik už mo­kestį, ku­ris yra vi­sai ne­ma­žas – 25 eu­rai už vieną. To­kia tvar­ka tik­rai ne­ska­ti­na var­gin­tis vež­ti gi­gan­tiš­kus ra­tus į su­rin­ki­mo cent­rus ir dar su­mokė­ti.
Tie­sa, to­kias pa­dan­gas ne­mo­ka­mai pri­va­lo priim­ti par­davė­jas, bet tik ta­da, jei žmo­gus įsi­gi­jo naują pa­dangą. Nors te­ko pa­tir­ti, kad par­davė­jai šios prie­volės kra­to­si, ten­ka su jais pa­si­gin­čy­ti.
Jei no­ri­si su­tau­py­ti ke­lis eu­rus ir trak­to­riaus pa­dan­gos per­ka­mos Rie­ta­vo tur­gu­je, nė vie­nas pre­kei­vis tik­rai ne­priims senųjų. Tad dau­ge­lis jų san­dėliuo­ja­mos kur nors už dar­žinės ar­ba at­si­du­ria miš­kuo­se, ki­to­se vie­to­se.
Ar bent šva­ri­ni­mo­si ak­cijų me­tu sa­va­no­rių su­rink­tos se­nos trak­to­rių pa­dan­gos į at­liekų tvar­ky­mo cent­rus galėtų būti prii­ma­mos pa­leng­vin­ta tvar­ka, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jai pa­ko­men­tuo­ti lai­ko ne­ra­do.


Kam – rūpes­čiai, o kam – nau­da

TRATC-o di­rek­to­rius Vi­di­man­tas Do­mar­kas sakė, kad se­nas did­žiu­les pa­dan­gas rei­kia vež­ti pas juos, į centrą, su­mokė­ti nu­sta­tytą mo­kestį ir sau­giai pa­lik­ti. Iš čia pa­dan­gos iš­ve­ža­mos per­dirbė­jams.Tie­sa, ne už dyką – už to­nos pa­dangų iš­ga­be­nimą cent­ras sumoka150 eurų. O au­to­mo­bi­lių pa­dangų gy­ven­to­jai ga­li vež­ti, kiek tu­ri, jos prii­ma­mos ne­mo­ka­mai.
At­ve­ža­mos at­lie­kos tu­ri būti pa­ruo­šia­mos ati­duo­ti per­dirbė­jams. Už kai ku­rias at­lie­kas per­dirbė­jams ten­ka su­mokė­ti, pa­vyzd­žiui, baldų plokštės tu­ri būti su­tru­pi­na­mos, už to­nos iš­ve­žimą per­dirbė­jai no­ri gau­ti 10 eurų. Už de­gi­ni­mui skirtų at­liekų toną ten­ka su­mokė­ti 50 eurų. Daž­niau­siai jos iš­ve­ža­mos į Klaipė­dos ter­mo­fi­ka­cinę elekt­rinę.
Už stik­lo at­lie­kas per­dirbė­jai mokėtų pa­tys, de­ja, gy­ven­to­jai į joms skir­tus kon­tei­ne­rius su­me­ta ne­tin­ka­mas stik­lo at­lie­kas, kaip an­tai veid­rod­žius, au­to­mo­bi­lių veid­rodė­lius, o šie per­dirb­ti ne­tin­ka­mi.
V. Do­mar­kas pyk­telė­jo ant ak­ci­jos „Da­rom“ or­ga­ni­za­to­rių – esą ak­ci­ja or­ga­ni­zuo­ja­ma neap­gal­vo­tai, šiukšlės su­ren­ka­mos, o kas jo­mis tu­ri pa­si­rūpin­ti vėliau?
Kiek­vie­nas turė­tu­me steng­tis gy­ven­ti tvar­kin­giau ir kuo ma­žiau terš­ti ap­linką – sa­vo na­mus. Dar rei­kia iš­mok­ti la­bai daug pa­mokų, at­sa­kin­giau rūšiuo­ti ir neat­sik­ra­ty­ti at­lie­ko­mis, kur pa­kliu­vo, kad pa­ga­liau ak­ciją „Da­rom“ galė­tu­me per­va­din­ti į „Pa­darė­m“.